Výchovné poradenství

Škola respektuje ustanovení právních předpisů o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a podmínky vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných. Práce výchovné poradkyně je především zaměřena na podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a ve spolupráci s třídními učiteli také na řešení již vzniklých výchovných problémů žáků školy.

Mgr. Helena Kukolová, výchovná poradkyně na Mendelově gymnáziu, Opava

kontakt: 555 557 409; kukolova@mgopava.cz

Konzultace výchovného poradce

pro rodiče jsou možné kdykoli na základě předchozí telefonické domluvy.

konzultace pro žáky denně v době od 7:30 do 7:45 hodin.

Činnost výchovného poradce

 • evidence žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) s podpůrným opatřením
 • spolupráce s třídními učiteli, pomoc při zpracování posudků na žáky
 • seznamování pedagogických pracovníků školy s metodikou práce se žáky s SVP
 • kontakt s pracovníky školského poradenského zařízení: pedagogicko –psychologické poradny (PPP) a speciálního pedagogického centra (SPC)
 • evidence žáků s SVP v elektronickém systému školy
 • práce se žáky s SVP, zasílání informací zákonným zástupcům žáků
 • komunikace se zákonnými zástupci žáků
 • řešení výchovně vzdělávacích problémů prostřednictvím pohovorů se žáky a zákonnými zástupci
 • spolupráce s metodiky prevence a kariérovou poradkyní
 • účast na náborových akcích a akcích pro výchovné poradce (VP)
 • účast na seminářích a konferencích pro VP, které se týkají platné legislativy, metodická setkání VP

Důležité odkazy a dokumenty:

PPP – Opava

SPC – Moravskoslezský kraj

Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných