Univerzitní spolupráce

Spolupráce s Ostravskou univerzitou

 • Představení katedry chemie PF Ostravské univerzity žákům MGO 5. března 2007
 • Pedagogické praxe studentů Ostravské univerzity na MGO
 • webové stránky jsou www.osu.cz

Spolupráce s PřF Univerzity Palackého

Mendelovo gymnázium podepsalo v květnu 2007 na dobu tří let s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci smlouvu o spolupráci. Ze smlouvy :

 • Díky realizované kvalitní výuce přírodovědných předmětů schvaluje Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci, aby MGO užívalo označení „Fakultní škola Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci.“
 • MGO umožní pedagogické praxe studentů PřF UP v Olomouci.
 • MGO bude spolupracovat s pracovišti UP na přípravě a realizaci seminářů pro posluchače učitelství UP v Olomouci.
 • MGO umožní na škole provádět didaktické výzkumy a zapojí se do jejich realizace.
 • Obě školy budou spolupracovat při vyhledávání a rozvoji talentů a při tvorbě vysokoškolského studia pro tyto studenty.
 • Obě školy budou spolupracovat při vyhledávání, podávání a realizaci vhodných grantových projektů s využitím možností Projektového servisu UP.
 • Webová stránka je www.upol.cz

Spolupráce s Masarykovou univerzitou

Mendelovo gymnázium podepsalo v srpnu 2006 s Masarykovou univerzitou smlouvu o spolupráci. Cílem projektu Partnerství ve vzdělávání je rozvoj užší spolupráce mezi Masarykovou univerzitou a středními školami v České republice. Projekt vytváří prostor pro vzájemnou diskuzi, péči o nadané studenty a také zkvalitnění poradenství při volbě studia. Ze smlouvy:

 • MGO získá komplexní informace o nabídce studia a celoživotního vzdělávání na MU.
 • MU představí studentům MGO způsob vysokoškolského vzdělávání, zabezpečí poradenství při volbě studia a podpoří talentované studenty.
 • MU poskytne statistické informace o úspěšnosti absolventů MGO při přijímacím řízení na MU.
 • MGO může užívat označení „Univerzitní gymnázium Masarykovy univerzity“ po dobu trvání partnerství.
 • MGO bude informovat studenty o studiu na MU.
 • Obě školy se účastní projektu „Partnerství ve vzdělávání“
 • Webové stránky univerzity jsou www.muni.cz, popřípadě www.muni.cz/partnerstvi

Spolupráce s Mendelovou univerzitou v Brně

Mendelovo gymnázium podepsalo s Mendelovou zemědělskou a lesnickou univerzitou v Brně smlouvu o spolupráci platnou do konce roku 2009. Ze smlouvy:

 • MZLU poskytne komplexní informace o nabídce studia a celoživotního vzdělávání.
 • MZLU představí studentům způsob vysekoškolského vzdělávání, zabezpečí poradenství při volbě studia.
 • MZLU podpoří talentované studenty a poskytne jim podporu k úspěšnému přechodu do terciálního vzdělávání.
 • MZLU dodá statistické informace o úspěšnosti absolventů MGO na MZLU v Brně.
 • MZLU zabezpečí Den otevřených dveří pro studenty a výchovného poradce v termínech podle harmonogramů jednotlivých fakult.
 • MZLU zajistí odbornou přednášku pedagoga na MGO, nejméně 4× za rok a prezentaci MGO na webu MZLU.
 • MZLU uskuteční osobní prezentaci školy na MGO, dodá elektronické informační materiály o univerzitě a popzvánky na odborné akce MZLU.
 • MGO umožní prezentaci MZLU na MGO a uvolní své studenty na akce MZLU.
 • MGO bude předávat informace z elektronických podkladů svým studentům.
 • MGO může užívat označení „Partnerská škola MZLU v Brně“.
 • MGO bude prezentovat MZLU na svém webu a uveřejní na svých stránkách informace o spolupráci.
 • MGO poskytne prostor na nástěnce školy k prezentaci MZLU.
 • Webové stránky univerzity jsou www.mendelu.cz

Spolupráce se Slezskou univerzitou

Mendelovo gymnázium podepsalo v srpnu 2005 na dobu pěti let se Slezskou univerzitou v Opavě smlouvu o spolupráci. Ze smlouvy:

 • SU zajistí v rámci svých možností odbornou pomoc pedagogů SU žákům MGO při přípravě na náročné přírodovědné soutěže (TMF, SOČ…).
 • SU umožní exkurze žákům MGO do laboratoří fyziky, výpočetní techniky a restaurátorských dílen.
 • SU umožní účast pedagogům a žákům MGO na mimořádných přednáškách.
 • SU umožní pedagogům MGO a SU spolupráci na různých projektech.
 • MGO umožní studentům SU absolvování pedagogické praxe na MGO.
 • MGO umožní studentům a zaměstnancům SU sportovní akce v areálu MGO.
 • MGO umožní propagaci SU na MGO.
 • Webová stránka univerzity je www.slu.cz.

Konkrétní naplnění spolupráce mezi SU a MGO:

 • žáci Mendelova gymnázia navštěvovali robotické pracoviště Slezské univerzity
 • MGO poskytovalo možnost provádění pedagogických praxí studentům SU v oborech D a NJ
 • v prostorách auly SU proběhla 3. přírodovědná konference Mendelova gymnázia
 • pedagogové Slezské univerzity pracovali v porotě národního kola Turnaje mladých fyziků
 • žáci 3. a 4. ročníků se zúčastnili exkurzí do Německé a Rakouské knihovny Slezské univerzity
 • pedagogové MGO se účastnili vzdělávacích akcí pořádaných Slezskou univerzitou
 • účastníci astrosoutěže se zúčastnili Zimní školičky moderní astrofyziky na Slezské univetzitě
 • informační centrum MGO spolupracuje se SU v oblasti dalšího vzdělávání učitelů
 • 2. 11. 2007 proběhla v aule Slezské univerzity 4. školní přírodovědná konference
 • 22. 11. 2007 se žáci MGO zúčastnili přednášky „Fyzika a hudba“ na SU