Aktivity a projektová činnost školy

Opava kyberbezpečně

Název projektu: Opava (kyber)bezpečně

Realizace projektu: 1.1.2023–31.12.2023

Projekt je podpořený a spolufinancovaný statutárním městem Opava

Popis projektu: V dnešní době je již kyberprostor nedílnou součástí života každého z nás. Online komunikace, sociální sítě, internet nám poskytují zábavu, informace. Stále častěji se setkáváme s pojmy jako kyberšikana, sexting, kybergrooming, kyberstalking, phishing… Tímto projektem chceme pomoci nejen ředitelům základních škol, preventistům, pedagogickým pracovníkům, ale také široké veřejnosti města Opavy. Cílem je upozornit na rizika, která v kyberprostoru uživatelům internetu hrozí, a současně informovat o možnostech prevence a pomoci.

Hlavním cílem projektu je provádět osvětu žákům na základních školách, aby si mohli vybudovat bezpečný prostor ve virtuálním světě, na sociálních sítích a v celém kyberprostoru. Přimět je přemýšlet nad důležitostí ověřování informací, předcházení rizikovému chování a sociálně patologickým jevům nejen v internetovém „světě“. To vše posílí jejich bezpečí. Naši studenti s pedagogem navštíví vybrané základní školy a formou 90minutových bloků nabídnou aktivity, přednášky, příklady z praxe, kazuistiky a poukáží na možnost, jak řešit aktuální problémy spojené s kyberprostorem a jak čelit jeho nástrahám.

Scool be cool, škola pro 21. století

Název projektu: Scool be cool, škola pro 21. století (Číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_003/0002679)
Realizace projektu:1.9.2022– 31.8.2025

Popis projektu: Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání žáků/účastníků zájmového vzdělávání, spolupráce s rodiči dětí, žáků a veřejností.

Cílem projektu je zvyšování kolektivní schopnosti zlepšovat výsledky dětí/žáků, současně snižování nerovností a podpora profesních společenství pracovníků ve vzdělávání.

Aktivity projektu pozitivně přispívají k posilování rovných příležitostí a nediskriminace podporou společného vzdělávání dětí/žáků v prostředí českého školství, a to prostřednictvím personální podpory a podpory pracovníků ve vzdělávání. Umožní rozvíjet motivující kulturu učení zaměřenou na maximální úspěch pro každého dítěte, žáka, studenta i pracovníka ve vzdělávání a podpoří trvalý rozvoj celé školy. Pracovníci ve vzdělávání zapojeni do aktivit projektu získají dovednosti pro nové metody práce, které jim umožní efektivněji pracovat s heterogenní skupinou dětí a žáků a nediskriminovat je

.

nenechám to být či bít

Název projektu: Nenechám to být či bít

Projekt je spolufinancován Moravskoslezským krajem.

Stručný popis projektu:

Projekt „Nenechám být či bít“ zapadá do všeobecné specifické primární prevence rizikových projevů chování – šikany ve školním prostředí a kyberšikany v online prostředí. Projekt je zaměřený taky na včasnou intervenci šikany.
Projekt „Nenechám to být či bít“ se zaměřuje na zvýšení informovanosti žáků o problematice šikany a poskytuje účinné nástroje na bezpečné hlášení případů šikany. Projekt se taky věnuje vytváření zdravých vztahů v rámci kolektivů, čím výrazně přispívá k prevenci šikany.

Modernizace Vybudování laboratoře biologie a environmentální výchovy se zázemím včetně zajištění konektivity školy a bezbariérového přístupu

Název projektu: Vybudování laboratoře biologie a environmentální výchovy se zázemím včetně zajištění konektivity školy a bezbariérového přístupu

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010878

Termín realizace:

Stručný popis projektu:

Předmětem projektu byla základní stavební úprava učebny biologie, pořízení nábytku do této učebny a do kabinetu biologie a skladu biologie, nákup pomůcek pro výuku biologie. Dále se jednalo o zajištění bezbariérovosti budovy – vybudováním výtahu a 2 bezbariérových toalet. Posledním z dílčích cílů byla modernizace konektivity.

před a během realizace:

po realizaci:

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality odborného vzdělávání studentů gymnázia. Cílem je tedy vytvořit podnětné prostředí, které udrží zájem studentů o výuku přírodních věd s přesahem do informačních technologií a cizích jazyků. Nová učebna má podněcovat kreativitu a probouzet chuť učit se novým věcem. Modernizované a nově vybavené prostory pro výuku, které odpovídají současnému vývoji a moderním výukovým metodám pro praktické i teoretické vyučování žákům nabídnou lepší možnosti přípravy na další vzdělávání a budoucí povolání. Nové modernizované prostory pro výuku a nové učební pomůcky umožní rozšíření moderních forem výuky, zatraktivnění výuky, aktivní zapojení studentů do výuky a zvýší motivaci a zájem žáků o výuku přírodních věd. Bezbariérový přístup pomocí výtahu a bezbariérové sociální zázemí umožní bezproblémový pohyb žáků se sníženou mobilitou k odborné učebně i po celé škole. Díky modernizaci celé vnitřní konektivity dojde ke výraznému zlepšení současného stavu, v místnostech bude možnost využívání více počítačů připojených k síti, rozšíří se možnosti datového přenosu pro jednotlivé uživatele a jednotlivé zařízení, výrazně naroste rychlost a komfort při používání potřebných síťových služeb.

Během udržitelnosti projektu bude Mendelovo gymnázium, Opava spolupracovat s těmito organizacemi:

 • ZŠ Kravaře-Kouty
 • ZŠ a MŠ Ludgeřovice
 • ZŠ a MŠ Otice
 • MŠ Petra z Kravař
 • Oblastní spolek Českého červeného kříže Opava
 • Hematologicko-transfúzní oddělení SNO

Modernizace odborných učeben gymnázia

Název projektu: Modernizace odborných učeben gymnázia

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0006528

Termín realizace: 1. 3. 2017 – 31. 10. 2018

Stručný popis projektu: Předmětem projektu byla modernizace 3 odborných učeben; učebny IT, multimediální učebny ruského jazyka a laboratoře fyziky. Především se jednalo o realizaci základních stavebních úprav laboratoře fyziky, dále pak byly pořízeny učební pomůcky do laboratoře a nábytek do jazykové učebny, včetně vytvoření samostatné jazykové laboratoře. Do učebny IT byl pořízen nábytek a počítače a došlo k jejímu zasíťování.

Součástí projektu bylo také zajištění bezbariérového přístupu k učebnám prostřednictvím pořízení schodolezu, stejně jako vybudováním bezbariérové toalety.

Hlavní cíl projektu: Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality odborného vzdělávání studentů gymnázia. Jedná se o vytvoření prostředí pro zájem studentů o výuku, o prostředí, které bude podněcovat jejich kreativitu a chuť učit se novým věcem. Žáci se také naučí pracovat a využívat nejnovější technologie. V konečném důsledku to bude znamenat získání dovedností a kvalitní přípravy pro lepší uplatnění na trhu práce.

Výstupy projektu:

 • Modernizovaná laboratoř fyziky
 • Modernizovaná jazyková učebna
 • Modernizovaná IT učebna.
 • Zajištění bezbariérového přístupu a bezbariérového sociálního zázemí

Projekt je spolufinancován z prostředků EU.

 

Fyzikální laboratoř

Jazyková učebna

Počítačová učebna

Bezbariérový WC

Schodolez

 

Projekt Podpora technického a přírodovědného vzdělávání na MGO

Předpokládané datum zahájení – 15.8.2016

Předpokládané datum ukončení – 30.6.2018

Dotace: 1 027 213,87,– Kč, vlastní zdroje: 114 134,88,– Kč, celkové náklady před soutěží: 1 141 348,75,– Kč

 1. Podpora technického a přírodovědného vzdělávání – nábytek (vysoutěžená cena 103 775,– Kč bez DPH)
 2. Podpora technického a přírodovědného vzdělávání – nářadí (vysoutěžená cena 128 738,– Kč bez DPH)
 3. Podpora technického a přírodovědného vzdělávání – technika a pomůcky (vysoutěžená cena 484 875,– Kč bez DPH)

Logotyp

Projekt Podpora chemického vědomí žáků na Mendelově gymnáziu

Operační program ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013
Číslo projektu CZ.1.10/2.1.00/33.01676

Původní stav laboratoře

Oživujeme chemickou laboratoř

 1. Žáci se musí vzdělávat v příjemném prostředí. Žáci se musí naučit zacházet s moderní technikou. Žáci musí prožít chemické, biologické i fyzikální pokusy a jevy na vlastní kůži. Život není je jedna velká zábavná jízda, ale poctivá práce ku prospěchu společnosti.
  Únor roku 2014: Vymýšlíme resuscitaci chemické laboratoře. Maximalizujem své sny.
 2. Březen roku 2014: Bojujeme s papíry a své sny vnášíme do projektu. Rychle, rychle…
 3. Čekáme. Bude projekt schválen či nebude.
 4. Podzim roku 2014 – projekt je schválen, máme spoluúčast. Utáhneme ji z prostředků školy?
 5. Konec roku 2014. Je podepsána smlouva.
 6. Březen roku 2015. Připravujeme místnost, připravujeme tři výběrová řízení na: stavební práce, vybavení a techniku.
 7. Květen 2015. Dostáváme nabídky na zakázky. Stavební práce uskuteční firma Winro, techniku dodá moderní škola. Výběrové řízení na nábytek se zopakuje. Čekáme na možná odvolání.
 8. Prázdniny roku 2015: Uzavíráme smlouvy s výše jmenovanými firmami. Laboratoř je vyklizena a začínají stavební práce. Vyhlašujeme nové výběrové řízení na vybavení laboratoře.
 9. 1. září z 2015 zasedá komise na MGO a vybírá dodavatele vybavení – nábytku.
 10. Je vybráno, pouze potřebujeme od firem vzdání se práva na námitky. Kromě toho vybraný uchazeč musí před podpisem smlouvy doložit originály nebo úředně ověřené kopie dokumentů, kterými prokazoval kvalifikace. Vyhrála firma: Petr Tůma.
 11. 23. 9. 2015 Firma naváží skříně, židle, digestoře… Z pracovníků firmy leje pot. Následující den se vše rozestaví na příslušná místa a zapojuje do příslušných konektorů, zdířek zásuvek…
 12. Dokonáno jest. 30. 9. 2015. Stavební dozor dohledává poslední dostatky a nedostatky. Žula z Itálie je připevněna. Dlažba a obklady jsou nalepené. Závěsy visí. Světla svítí. Digestoř digestuje. AVT a IT made in China přenášejí české DUMy. Slezská dřevotříska je rozřezána na skříňky. Zbývají papíry, papíry, papíry…

Projekt Podpora přírodovědných předmětů

Operační program ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007–2013

Číslo projektu CZ.1.10/2.1.00/20.01213Projekt Podpora přír. předm., 2015–2

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je modernizace výuky a metod vzdělávání a vytvoření kvalitního zázemí pro výuku přírodovědných předmětů za pomocí moderních didaktických pomůcek a výpočetní techniky. Toto vybavení umožní větší podíl praktické výuky a individuální řešení úloh oproti stávajícím frontálním demonstračním pokusům, u nichž je žák postaven do role pasivního pozorovatele. Prostřednictvím stavebních úprav a rozvodů elektroinstalace vzniknou učebny a laboratoře přírodovědných předmětů. Do vzniklých učeben či laboratoří budou pořízeny nové didaktické pomůcky pro výuku, ICT a nábytek.Projekt Podpora přír. předm., 2015–1

Výstupy projektu

Výstupem projektu bude 10 inovovaných, modernizovaných či zrenovovaných laboratoří či učeben pro výuku přírodovědných předmětů; stavební úpravy a rozvody elektroinstalace; nákup vybavení pro zkvalitnění a zatraktivnění výuky přírodovědných předmětů. Na naší škole to bude vybudování moderní chemické laboratoře.

Partneři projektu

 • Gymnázium a Střední odborná škola, Rýmařov, příspěvková organizace
 • Gymnázium a Střední škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, příspěvková organizace
 • Gymnázium, Třinec, příspěvková organizace
 • Gymnázium, Havířov – Podlesí, příspěvková organizace
 • Gymnázium a Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace
 • Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec, příspěvková organizace
 • Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace
 • Matiční gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
 • Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského a Gymnázium, Ostrava, příspěvková organizace
 • Wichterlovo gymnázium, Ostrava – Poruba, příspěvková organizace

Doba realizace projektu

9/2010 – 12/2015

webové stránky ESF projektů realizovaných na Mendelově gymnáziu

Mendelovo gymnázium v Opavě je informačním centrem, které v rámci Celoživotního vzdělávání pedagogických pracovníků nabízí novinky v oblasti zavádění informačních a komunikačních technologií do výuky. Pro vybavení učeben a splnění všech snů hledáme finanční zdroje také mimo rozpočet školy. Zapojujeme se do nadačních a evropských projektů

 • Od 1. června 2011 do 31. června 2012 jsme realizovali projekt ESF s názvem „Motivace k učení s ICT“. Nakoupili jsme nové multimediální počítače do učebny (celkem 15), dataprojektory, digitální fotoaparát a kameru, interaktivní tabuli do učebny dějepisu a licence kancelářských aplikací.
 • Další realizované projekty ESF na MGO: „Tvoříme a učíme s ICT“ a „ICeMSK IC/012 školí s ICT“.
 • Realizované nadační projekty na MGO: Nadace OKD a projekt s názvem: Pokusem a praxí ke zlepšení znalostí a dovedností učitelů a žáků v oblasti přírodních věd. Nadace ČEZ a projekt s názvem: Nová multimediální učebna pro výuku přírodních věd.

PASCO ve výuce

Měřící systém PASCO oživí výuku přírodních věd. Měřící sondy jsou navřžené tak, že vyhovují požadavkům na využití v odborné učebně či laboratoři. Zařízení Xplorer GLS je zcela nezávislý a soběstačný. Nepotřebuje počítač a obsahuje veškeré nástroje pro měření a analýzu fyzikálních experimentů. Umí ukládat soubory, zobrazovat grafy, tabulky a další údaje. Tiskne přímo na tiskárnu. Softwarová aplikace poskytuje výkonné nástroje pro analýzu dat. Umí tvorbu elektronických laboratorních listů a další pohledy na data, umí porovnat několik měření v jenom grafu atd…

IC/012

Naše škola je jedním z informačních centrech Moravskoslezského kraje, které kromě metodických seminářů v oblasti zapojení škol do EU projektů, pořádá školení a workshopy v oblasti novinek zavádění ICT do výuky.