Matematika

MATEMATIKA NA NIŽŠÍM STUPNI OSMILETÉHO GYMNÁZIA

Učitelé matematiky na nižším stupni osmiletého gymnázia učí žáky využívat matematiku k lepší orientaci ve světě, ve kterém žijí. K tomu je třeba dobrá znalost číselných oborů včetně operací s čísly v desítkové soustavě a dobré ovládnutí příslušných algoritmů. Základní a nejtěžší úkol vyučování matematice spočívá ovšem v tom, jak naučit žáky dobře matematiku aplikovat.

Snažíme se, aby matematika byla maximálně jednoduchá, názorná a aplikovatelná. Matematika by měla vyrůstat ze zkušenosti žáků.

V matematice máme mnoho příležitostí rozvíjet řadu rysů budoucí osobnosti žáka, které jsou užitečné pro každého, především kritičnost a sebekritičnost, pracovitost a iniciativu. Usilujeme o to, aby se matematika stala příležitostí k rozvíjení spolupráce a sebedůvěry.

Během studia nabízí škola žákům prvních ročníků jednoletý kroužek řešitelů matematické olympiády. Pro sedmé ročníky základních škol s rozšířenou výukou matematiky organizujeme společnou soutěž tří škol „Dejme hlavy dohromady“.

Našim žákům dále nabízíme účast na různých matematických soutěžích: matematické olympiádě, pythagoriádě, matematickém klokanu, logické olympiádě, sudoku a na korespondenčních soutěžích.

Týdenní hodinová dotace – osmileté studium:
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník
5 5 4 3 4 3 3 3

MATEMATIKA NA VYŠŠÍM STUPNI OSMILETÉHO GYMNÁZIA A NA ČTYŘLETÉM GYMNÁZIU

Úkolem výuky matematiky na vyšším stupni gymnázia je rozvoj abstraktního, analytického myšlení a logického usuzování. Vyučující kladou důraz na osvojení schopností formulace problému a strategii řešení, na aktivní ovládnutí matematických nástrojů a dovedností a na schopnosti aplikace. Žáci zjišťují, že matematika nachází uplatnění v mnoha oborech lidské činnosti: V ekonomii, technice, v přírodních i ve společenských vědách atd. Ověřují si, že moderní technologie jsou užitečným pomocníkem matematiky.

Při výuce matematiky, převážně pak v seminářích, také využíváme informačních technologií. Mezi ty nejpoužívanější patří:

  • tabulkový procesor (maticový počet, statistika, apod.),
  • elementární programy pro vykreslování průběhů funkcí (infinitezimální počet),
  • tematicky laděné webové stránky, např. wolframalpha.com, elektronické učebnice Krynicky.cz a mnoho dalších,
  • pro nižší gymnázium disponujeme spoustou názorných programů běžících pod platformou iOS společnosti Apple.

Z naši dlouhodobé zkušenosti vyplývá, že využívání počítačů při výuce matematiky citelně podněcuje zájem studentů o tento předmět.

Zájemci o matematku si mohou vybrat tříletý, dvouletý, nebo jednoletý seminář. Mají tak možnost získat základy diferenciálního a integrálního počtu a připravit se nejen k maturitní zkoušce, ale také k dalšímu studiu matematiky na VŠ.

Žákům doporučujeme účast na matematických soutěžích: Matematické olympiádě, logické olympiádě, matematickém šampionátu, matematickém klokanu, matematické internetové olympiádě, pro naše žáky prvních ročníků čtyřletého a pátého ročníku osmiletého studia organizujeme vstupní písemnou práci ve formě soutěže pod názvem „Vzpomínky na minulost aneb co jsme nezapomněli z matematiky“.

Vybraným žákům doporučujeme účast na Matematických pátcích a besedách s řešiteli matematické olympiády.

Naše škola dále nabízí žákům možnost volby semináře z deskriptivní geometrie a to dvouletý nebo jednoletý.

Týdenní hodinová dotace – čtyřleté studium:
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
4 3 3 3