Informatika a výpočetní technika

OBSAH

V dnešním světě bouřlivého rozmachu informačních a komunikačních technologií (ICT) je nutné se umět v džungli informací správně orientovat. Proto je žák veden k tomu, aby:

 • vyhledával, sbíral a třídil informace ze zdrojů dostupných prostřednictvím internetu, uměl je používat kritickým a systematickým způsobem, používat ICT k podpoře kritického myšlení, tvořivosti a inovacím,
 • získal znalosti a dovednosti nezbytných k využití digitálních technologií,
 • uměl pracovat v aplikacích kancelářských aplikací na uživatelské úrovni,
 • pochopil podstatu a průběh informačních procesů, naučit se algoritmického přístupu k řešení úloh a uměl propojit teoretické poznatky s praxí,
 • znal právní a etické zásady, jež je třeba dodržovat při interaktivním využívání ICT, dodržoval legislativní předpisy.

Při výuce klademe důraz na praktické dovednosti v uživatelských aplikacích a odpovídající teoretické znalosti.

Student se naučí:

 • Základním dovednostem v operačních systémech různých platforem (Windows, Linux, z mobilních pak Android, iOS)
 • Spravovat a synchronizovat dokumenty prostřednictvím cloudových aplikací (Dropbox, SkyDrive, Google Disk) s vazbou na mobilní technologie.
 • Využívat služeb internetu a ubránit se jeho negativním vlivům.
 • Upravit text v textovém procesoru dle typografických norem tak, aby úspěšně obstál při psaní např. diplomové práce.
 • Využívat tabulkového procesoru v různých oblastech – matematika, fyzika (laboratorní cvičení), ekonomie, statistika, apod. Snažíme se tak prohloubit mezipředmětové vazby a podpořit ICT technologie v jiných předmětech.
 • Vytvářet interaktivní prezentace s využitím digitálních technologií – zpracování rastrové a vektorové grafiky, střih a editace audia a videa, flashové animace apod.
 • Vytvářet webové prezentace pomocí nástrojů XHTML, CSS, PHP, JavaScript. Efektivně využívat i redakčních systémů.
 • Základům algoritmizace a programování.

Žáci osmiletého studia proniknou díky větší časové dotaci hlouběji do probírané problematiky.
Na předmět navazuje dvouletý (od 3. ročníku studia) a jednoletý (od 4. ročníku studia) volitelný seminář Informatika a výpočetní technika. Maturitní zkoušku lze skládat z informatiky v profilové části tehdy, když si žák zvolí některý z nabízených volitelných seminářů.

Výuka je realizována tak, že se třída dělí na dvě skupiny. Pro výuku jsou k dispozici tři moderní počítačové učebny propojené do internetu a do intranetové sítě školy. Pro výuku využíváme MS Windows, MS Office, Open Office, Corel Draw, Zoner Callisto, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Flash, Dreamweaver, atd. Programujeme v jazycích Pascal, C#, Java.