Anotace předmětů

Anglický jazyk | Německý jazyk | Španělský jazyk | Francouzský jazyk | Ruský jazyk | Základy společenských věd | Dějepis | Matematika | Fyzika | Chemie | Biologie | Informatika a výpočetní technika | Zeměpis | Hudební výchova | Výtvarná výchova | Tělesná výchova

Český jazyk a literatura

„Řeč je sama duše a kultura národa. Zdokonaluje-li se národ, musí se zdokonalovat i jazyk, neboť je živý a vyvíjí se s námi všemi, stále nesen výškou duševního napětí národa.“ Karel Čapek

Během studia se snažíme

 • zdokonalovat studenty v písemném i ústním projevu
 • prohloubit úroveň jazykových schopností
 • vzbudit zájem o jazyk i dějiny literatury
 • naučit správně chápat obsah textu, promluvy
 • orientovat se v textu
 • o porozumění literatuře a lásce k ní

K výuce používáme učebnice českého jazyka a literatury, rozličné čítanky i vlastní materiály.

Na konci každého školního roku pořádáme pravidelně akce Divadelní den, Filmový den (zveme do školy divadelní soubory a promítáme filmy s literární tematikou).

K prohloubení studia českého jazyka a literatury slouží také hojně navštěvované literární semináře.

Pro studenty 1. ročníku pořádáme pravidelně exkurzi Po stopách J.Á.Komenského, se studenty 2. ročníku navštěvujeme Haškovu Lipnici a se 4. ročníkem Osvětim.

Pro zájemce zajišťujeme návštěvy Slezského divadla v Opavě – studentské předplatné.

Naši studenti se samozřejmě účastní také jazykových a literárních soutěží – olympiáda v českém jazyce, Wolkrův Prostějov, Cena Waltera Sernera, Ortenova Kutná Hora, Hořovice Václava Hraběte, literární soutěž O cenu Filipa Venclíka a dalších, kde se dostávají na přední místa, často i v celorepublikovém výběru.

Týdenní hodinová dotace – čtyřleté studium:
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
3 3 4 4/1
Týdenní hodinová dotace – osmileté studium:
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník
5 4 4 4 3 3 4 4/1

Poznámka: 4/1 – čtyři hodiny týdně, z nichž jedna je cvičení, kdy se třída půlí
Nahoru

Anglický jazyk

Anglický jazyk je nejrozšířenějším cizím jazykem, který se na naší škole vyučuje. Používáme britské učebnice vydané renomovanými nakladatelstvími, např. Oxford, Cambridge, Longman. K dispozici máme dvě učebny plně vybavené audiovizuální technikou, včetně počítače, dataprojektoru a interaktivní tabule. Studenti mohou využívat fond Anglické knihovny ve škole. Kromě níže uvedených dotací hodin výuky mohou studenti od 6. ročníku osmiletého studia nebo od 2. ročníku čtyřletého studia navštěvovat volitelný předmět Anglická konverzace (2 hodiny týdně). Některé skupiny vede rodilý mluvčí a v některých skupinách je možno se připravit na složení mezinárodní zkoušky FCE (First Certificate of English). Studenti mohou své znalosti a dovednosti prokázat v soutěžích Olympiáda v anglickém jazyce, Spelling Bee a English Nightingale nebo při setkáních se zahraničními studenty, např. v projektu EDISON. Jednou ročně organizujeme pro studenty 3. a 4. ročníků návštěvu anglického divadla. Jednou za dva roky pořádáme školní poznávací exkurzi do různých míst Británie.

Na konci studia na naší škole získávají studenti úroveň B2 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. To znamená:

  • rozumí delším promluvám a dokážou sledovat i složitou výměnu názorů ve známé oblasti, rozumí většině televizních zpráv, filmům ve spisovném jazyce
  • rozumí článkům o současných problémech a textům současné prózy
  • mohou vést rozhovory s rodilými mluvčími, aktivně se zapojit do debaty na známá témata a obhajovat své názory, umí vysvětlit svá stanoviska k problémům, výhody a nevýhody různých řešení
  • umí napsat srozumitelné a podrobné texty na širokou škálu témat, předávat informace, obhajovat nebo vyvracet určitý názor, vysvětlit důležitost různých událostí a zážitků

Anglický certifikát

V rámci volitelného předmětu konverzace v anglickém jazyce se naši studenti mohou od 2. ročníku připravovat na mezinárodně uznávané zkoušky FCE, resp. CAE. Ve čtvrtém ročníku všichni adepti píší tzv. pre-testy, při nichž si vyzkoušejí své dovednosti nanečisto, poté se mohou přihlásit na samotnou zkoušku. Ta probíhá přímo na naší škole v průběhu listopadu, a to za účasti pracovníků ostravského jazykového centra Cloverleaf, které organizuje mezinárodní Cambridgeské zkoušky. Vzhledem k brzkému termínu konání těchto testů tak studenti dostanou své výsledky do konce kalendářního roku, což jim významně pomůže při podávání přihlášek na vysoké školy. Cambridgeský certifikát usnadní nejen samotné přijetí k vysokoškolskému studiu, ale i pozdější získání zaměstnání v nejrůznějších oborech.

Týdenní hodinová dotace – čtyřleté studium:
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
3 3 3 4
Týdenní hodinová dotace – osmileté studium:
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník
5 4 3 3 3 3 3 4

Nahoru

Německý jazyk

Tento v Evropě nejrozšířenější jazyk je jazykem našich sousedů, jazykem vědy a výzkumu, kultury a umění, jazykem, jehož znalost přináší výhody na pracovním trhu, jazykem, v němž je vytištěna každá 10. kniha na světě, a je také rodným jazykem mnoha osobností – např. Georga Mendela, po němž je pojmenováno naše gymnázium.

Výuka probíhá celkem ve 32 skupinách (z toho 11 skupin vyučuje rodilý mluvčí). Vedle toho je vyučován nepovinný předmět Německá konverzace k přípravě na Německý jazykový diplom (DSD II). Výuku devíti skupin v tomto předmětu, přípravu žáků na jazykovou zkoušku a také debatování v německém jazyce (Jugend debattiert international) vede německý lektor. Žáci osmiletého studia tedy mají až 7 hodin němčiny týdně.

Výstupní úroveň studentů čtyřletého gymnázia je B1/B1+, studenti osmiletého gymnázia mohou dosáhnout úrovně B2, nebo dokonce C1.

Protože patří Mendelovo gymnázium mezi 20 gymnázií v republice, kde je možno získat prestižní Německý jazykový diplom II, odpovídá tomu také jak technické vybavení
(2 multimediální učebny pouze pro německý jazyk), tak možnosti a nabídky, které mohou žáci během studia využít. Zde jsou ty nejatraktivnější z nich:

 • Bezplatné složení zkoušky DSD II na úrovni B2/C1 na naší škole;
 • Každoroční výměnné pobyty studentů v bavorském Rothu;
 • Třítýdenní pobyt v německém Marburgu a čtyřtýdenní poznávání celého Německa jako odměna za účast v soutěži Deutschwettbewerb;
 • Deutsche Schülerakademie – mezinárodní letní studentská akademie v Sasku;
 • Účast studentů na soutěži v debatování Jugend debattiert international;
 • Čtyřměsíční praxe německých studentů a studentek na našem gymnáziu v rámci nadace kulturweit a Bosch-Stiftung;
 • Pravidelné exkurze do Vídně, Berlína, Drážďan, Bavorska apod.
 • Projekty (např. Německé stopy Na Moravě a ve Slezsku, Kulinářské speciality Slezska apod.)
Týdenní hodinová dotace – čtyřleté studium:
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
4 3 3 4
Týdenní hodinová dotace – osmileté studium:
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník
0 0 3+2 3+2 4+2 4+2 4+2 4+2

Poznámka: 2 hodiny navíc u osmiletého studia jsou od 5. ročníku vyučovány rodilým mluvčím.
Nahoru

Španělský jazyk

Španělština je libozvučný románský jazyk, kterým se kromě Španělska hovoří také v 19 zemích Střední a Jižní Ameriky.

Student se během studia mj. naučí

 • zahájit, udržet a ukončit rozhovor na jednoduchá i složitější každodenní témata, zapojit se do rozhovoru s rodilými mluvčími
 • popsat ústně i písemně své zážitky, sny, cíle, názory, plány, …
 • vyprávět příběh, přiblížit obsah knihy, filmu
 • orientovat se ve středně náročných textech
 • využívat bez větších problémů překladové a výkladové slovníky a encyklopedie
 • orientovat se v reáliích španělsky mluvících zemí (zvyky, tradice, svátky, kultura, zeměpis, historie, jazykové zvláštnosti apod.)

Očekávaná výstupní úroveň u studentů čtyřletého studia je B1, B1+, u studentů osmiletého studia B1+, B2. Studenti by měli obstát u mezinárodní jazykové zkoušky D.E.L.E. na příslušné úrovni.

K výuce používáme autentické materiály a učebnice psané rodilými odborníky, využíváme rovněž technického zázemí pěti standardně vybavených jazykových učeben (dataprojektor, počítač, audio a video přehrávač, příp. interaktivní tabule).

Své jazykové znalosti a dovednosti si mohou studenti v průběhu studia ověřovat např. v soutěžích nebo při besedách s rodilými mluvčími a mohou se zapojovat do akcí organizovaných komisí španělštiny.

¿Quisieras saber más sobre este fantástico idioma? ¡Apúntate a estudiarlo en nuestro Instituto!

Hodinová dotace

Týdenní hodinová dotace – čtyřleté studium:
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
4 3 3 3
Týdenní hodinová dotace – osmileté studium:
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník
0 0 3 3 4 3 3 3

Nahoru

Francouzský jazyk

Francouzština je románský jazyk, kterým se hovoří ve Francii, Belgii, Švýcarsku, Kanadě a v některých zemích v Africe. Z francouzštiny pochází velká část mezinárodně používaných výrazů. Zajímavé je, že až 70% anglických slov má svůj původ ve francouzštině.
Francouzština je uznávaná jako jazyk diplomatů a slouží jako komunikační prostředek v celé řadě mezinárodních organizací (OSN, EU, NATO apod.)

Francouzský jazyk vyučujeme:

 • jako druhý nebo třetí jazyk
 • cílová úroveň – B1 podle SERR
 • převážně v jazykových učebnách, které jsou vybaveny audiovizuální technikou a jazykovými didaktickými pomůckami (dataprojektor, počítač, audio a video přehrávač, interaktivní tabule)

Studenti se během studia mj. naučí:

 • pohovořit na každodenní témata
 • ústně a písemně popsat své zážitky, plány, názory, obsah knihy, obsah filmu
 • orientovat se ve středně náročných textech
 • pracovat s překladovými slovníky
 • orientovat se v reáliích francouzsky mluvících zemí (zeměpis, kultura, historie, tradice apod.)

Pracujeme s těmito ucelenými řadami:ÉDITO

 • učebnice ÉDITO
 • pracovní sešity ÉDITO
 • úroveň znalostí jazyka A1, A2, A3 a pod.

Výuku doplňujeme:

 • používáním dataprojektoru, audio a video přehrávačů
 • účastí v soutěžích – Olympiáda ve francouzském jazyce, Concours de la Francophonie, Soutěž ve zpěvu frankofonní písně, francouzská gastrosoutěž, fotosoutěž „Co mi připomíná Francii“
 • poslechem francouzských písní a zpěvem písní
 • promítáním francouzských filmů a dokumentárních filmů o Francii
 • sledováním francouzské televize TV5
 • přednáškami a spolupráci s Alliance Française v Ostravě

Každoročně organizujeme zájezd do Francie, Monaka nebo Belgie.

Připravujeme studenty ke složení mezinárodní zkoušky DELF.

Týdenní hodinová dotace – čtyřleté studium:
  1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Cizí jazyk 2 (čtyřleté studium) 4 3 3 3
Cizí jazyk 3 (volitelný předmět) 0 2 2 2
Týdenní hodinová dotace – osmileté studium:
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník
0 0 3 3 4 3 3 3

Nahoru

Ruský jazyk

Ruský jazyk vyučujeme:

 • jako druhý nebo třetí cizí jazyk
 • do cílové úrovně B1 podle SERR
 • převážně v jazykových učebnách, které jsou vybaveny audiovizuální technikou a jazykovými didaktickými pomůckami

РадугаPracujeme s ucelenými řadami učebnic

 • Радуга по-новому
 • Класс!

Výuku efektivně doplňujeme:

 • digitálními verzemi učebnic
 • promítáním filmů
 • poslechem ruské hudby a zpěvem písní
 • návštěvou výstav
 • Soutěží v ruském jazyce

Volitelný předmět Konverzace v ruském jazyce nabízíme ve 2. – 4. ročníku, resp. 6. – 8. ročníku po dvou hodinách týdně.

Týdenní hodinová dotace – čtyřleté studium:
Typ studia 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Všeobecné 4 3 3 3
Přírodní vědy 4 3 3 3
Jazyky 5 5 5 4
Týdenní hodinová dotace – osmileté studium:
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník
0 0 3 3 4 3 3 3
Týdenní hodinová dotace – osmileté studium:
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník
0 0 3 3 4 3 3 3

Nahoru

Základy společenských věd

Společenské vědy jsou vědy zabývající se člověkem a společností. Člověk je myslící a společenský tvor, proto jsou tyto vědy velmi užitečné. Studenti získají dovednosti se orientovat v těchto vědách.

Vyučovací předmět Občanská výchova vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a společnost. Předmět se vyučuje čtyři roky na nižším gymnáziu a poté na něj navazuje předmět Základy společenských věd, kam patří:

 • Psychologie – jak cítí, vnímá, myslí, pamatuje si
 • Sociologie – vztahy s ostatními (rodina, skupiny, menšina)
 • Politologie – organizace lidských společností
 • Právo – zákony (vznik a význam)
 • Etika – správné jednání, chování
 • Estetika – působení člověka na okolí a naopak
 • Etiketa – zásady slušného chování
 • Filozofie – teorie o otázkách světa

Žáci si na základě předmětu:

 • Uvědomí národní a národnostní identitu
 • pochopí význam pojmu osobnost
 • Je schopen vést dialog

Učíme žáky vyhledávat, zpracovávat a používat potřebné informace.

 • Podporujeme samostatnost a tvořivost
 • Učíme žáky plánovat, organizovat a vyhodnocovat jejich činnosti
 • Užívat správnou terminologii a symboliku
 • Podporujeme různé přijatelné způsoby řešení problému
 • Podporujeme týmovou spolupráci při řešení problémů
 • Pomáháme pochopit potřebu vyslechnout odlišný názor a zabývat se jím
 • Připravujeme žáky na zvládnutí komunikace s jinými lidmi
 • Vedeme žáky k sebeúctě a k úctě k druhým lidem
 • Netolerujeme projevy rasismu, xenofobie a nacionalismu

Nedílnou součástí výuky jsou semináře ze SV předmětů, včetně Ekonomie, Psychologie. Vždy aktuálně reagujeme na nabídku, přičemž některé aktivity se staly již tradičními. Např. mezi studenty je velmi oblíbená akce Příběhy bezpráví, kde mohou pokládat otázky přímo lidem, kteří zažili neuvěřitelná porušování základních lidských práv. Tradiční je pořádání akce pro žáky 3. ročníku Dny práva, aneb právo na každý den, kdy žáci jsou aktivně zapojováni do aktivit, týkající se jednotlivých odvětví práva. Žáci psychologie navštěvují praktická zařízení, kde se seznamují s postupy pomoci lidem, kteří ji nutně potřebují. Tradičně se naši žáci účastní soutěže v mluveném projevu Mladý Démosthenes. Ve spolupráci s ostatními komisemi navštěvují Osvětim apod. Pro studenty maturitního ročníku pořádáme Společenskovědní olympiádu. Pravidelností se staly přednášky z práva pro zájemce tohoto studia.

Nahoru

Dějepis

„Kdo nezná dějiny svého národa, jakoby se nenarodil.“

Předmět dějepis má za úkol seznámit žáky nejen s historií naší země, ale také s minulostí států a národů ve světě.

Student se během studia učí:

 • poznávat dějiny od pravěku po současnost v daných oblastech
 • rozeznat a vnímat události, které podstatným způsobem ovlivnily vývoj společnosti
 • poznávat, že znalost minulosti jim pomáhá lépe se orientovat v současném dění
 • dovednosti objasňovat si nejasné nebo nové pojmy
 • správně používat termíny specifické pro předmět dějepis
 • kriticky přistupovat k informacím, se kterými byl seznámen
 • zpracovat dané dějepisné téma přehledně, s přínosem vlastních závěrů

Na nižším stupni osmiletého gymnázia používají žáci učebnice nakladatelství Fraus, v dalších ročnících a ve čtyřletém studiu není žádná učebnice povinná. Výuka probíha buď v kmenových třídách nebo ve speciální učebně, ve které je umístěna interaktivní tabule, počítač, nástěnné dějepisné obrazy a mapy. Během výuky jsou používány také atlasy a audio a videozáznamy.

Pro žáky tercie a kvarty je prostřednictvím NIDV každoročně vypisována olympiáda, pro vyšší stupeň osmiletého studia a pro odpovídající ročníky 4letého studia spoluorganizuje naše škola Dějepisnou soutěž na krajské úrovni. Žáci se mohou také účastnit celé řady exkurzí, pravidelně je to např. návštěva muzea Anthropos v Brně.

Pro všechny ročníky a pro oba typy studia je stejná hodinová dotace – 2 hodiny týdně. Od 2. ročníku 4letého a sexty 8letého studia si lze vybrat dějepis jako volitelný předmět.

Týdenní hodinová dotace – čtyřleté studium:
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
2 2 2 2
Týdenní hodinová dotace – osmileté studium:
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník
2 2 2 2 2 2 2 2

Nahoru

Matematika

Matematika na nižším stupni osmiletého gymnázia

Učitelé matematiky na nižším stupni osmiletého gymnázia učí žáky využívat matematiku k lepší orientaci ve světě, ve kterém žijí. K tomu je třeba dobrá znalost číselných oborů včetně operací s čísly v desítkové soustavě a dobré ovládnutí příslušných algoritmů. Základní a nejtěžší úkol vyučování matematice spočívá ovšem v tom, jak naučit žáky dobře matematiku aplikovat.

Snažíme se, aby matematika byla maximálně jednoduchá, názorná a aplikovatelná. Matematika by měla vyrůstat ze zkušenosti žáků.

V matematice máme mnoho příležitostí rozvíjet řadu rysů budoucí osobnosti žáka, které jsou užitečné pro každého, především kritičnost a sebekritičnost, pracovitost a iniciativu. Usilujeme o to, aby se matematika stala příležitostí k rozvíjení spolupráce a sebedůvěry.

Během studia nabízí škola žákům prvních ročníků jednoletý kroužek řešitelů matematické olympiády. Pro sedmé ročníky základních škol s rozšířenou výukou matematiky organizujeme společnou soutěž tří škol „Dejme hlavy dohromady“.

Našim žákům dále nabízíme účast na různých matematických soutěžích: matematické olympiádě, pythagoriádě, matematickém klokanu, logické olympiádě, sudoku a na korespondenčních soutěžích.

Týdenní hodinová dotace – osmileté studium:
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník
5 5 4 3 4 3 3 3

Matematika na vyšším stupni osmiletého gymnázia a na čtyřletém gymnáziu

Úkolem výuky matematiky na vyšším stupni gymnázia je rozvoj abstraktního, analytického myšlení a logického usuzování. Vyučující kladou důraz na osvojení schopností formulace problému a strategii řešení, na aktivní ovládnutí matematických nástrojů a dovedností a na schopnosti aplikace. Žáci zjišťují, že matematika nachází uplatnění v mnoha oborech lidské činnosti: V ekonomii, technice, v přírodních i ve společenských vědách atd. Ověřují si, že moderní technologie jsou užitečným pomocníkem matematiky.

Při výuce matematiky, převážně pak v seminářích, také využíváme informačních technologií. Mezi ty nejpoužívanější patří:

  • tabulkový procesor (maticový počet, statistika, apod.),
  • elementární programy pro vykreslování průběhů funkcí (infinitezimální počet),
  • tematicky laděné webové stránky, např. wolframalpha.com, elektronické učebnice Krynicky.cz a mnoho dalších,
  • pro nižší gymnázium disponujeme spoustou názorných programů běžících pod platformou iOS společnosti Apple.

Z naši dlouhodobé zkušenosti vyplývá, že využívání počítačů při výuce matematiky citelně podněcuje zájem studentů o tento předmět.

Zájemci o matematku si mohou vybrat tříletý, dvouletý, nebo jednoletý seminář. Mají tak možnost získat základy diferenciálního a integrálního počtu a připravit se nejen k maturitní zkoušce, ale také k dalšímu studiu matematiky na VŠ.

Žákům doporučujeme účast na matematických soutěžích: Matematické olympiádě, logické olympiádě, matematickém šampionátu, matematickém klokanu, matematické internetové olympiádě, pro naše žáky prvních ročníků čtyřletého a pátého ročníku osmiletého studia organizujeme vstupní písemnou práci ve formě soutěže pod názvem „Vzpomínky na minulost aneb co jsme nezapomněli z matematiky“.

Vybraným žákům doporučujeme účast na Matematických pátcích a besedách s řešiteli matematické olympiády.

Naše škola dále nabízí žákům možnost volby semináře z deskriptivní geometrie a to dvouletý nebo jednoletý.

Týdenní hodinová dotace – čtyřleté studium:
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
4 3 3 3

Nahoru

Fyzika

Hlavní cíle předmětu:

 • popisovat přírodní jevy klasické a kvantové fyziky, vysvětlit jejich vznik, souvislosti s jinými jevy
 • osvojit si základní fyzikální pojmy, zákonitosti a vyjadřovat se odbornou terminologií
 • rozvíjet schopnosti pozorovat, měřit, experimentovat,
 • řešit fyzikálních, problémové úlohy s využitím matematického aparátu;
 • aplikovat poznatky fyziky v každodenním životě.

V 1. ročníku 4LG (resp. v 5. ročníku 8LG) jsou součástí hodin fyziky Cvičení z fyziky, v nichž se žáci naučí ve skupinách pracovat s jednoduchými měřidly, zaznamenávat naměřené hodnoty a zpracovávat výsledky měření; provádět jednoduché laboratorní práce.

Na povinnou výuku fyziky navazuje volitelný dvouletý Seminář a cvičení z fyziky ve 3. a 4. ročníku 4LG (resp. v 7. a 8. ročníku 8LG) a jednoletý Seminář a cvičení z fyziky ve 4. ročníku 4LG a v 8. ročníku 8LG.

Výuka fyziky probíhá zpravidla v odborné učebně Fyzikální laboratoř vybavené počítačem s měřící soupravou ISES, ve Fyzikální posluchárně vybavené počítačem, dataprojektorem a projekčním plátnem.

Součástí výuky fyziky jsou exkurze do JE Dukovany, přečerpávací stanice Dlouhé Stráně, Technického muzea v Brně, Hvězdárny a planetária v Brně či Ostravě Porubě. Dále přednášky pořádané JČMF či SU Opava.

Své znalosti a dovednosti si mohou studenti ověřovat v různých soutěžích, ve kterých má naše gymnázium již tradičně skvělé výsledky.

Týdenní hodinová dotace – čtyřleté studium:
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
3/1 2 2 2
Týdenní hodinová dotace – osmileté studium:
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník
2 2 2 2 3/1 2 2 2

Poznámka: 3/1 – tři hodiny týdně, z nichž jedna je cvičení, kdy se třída půlí
Nahoru

Chemie

Vyučovací předmět chemie vede studenty k poznání vlastností a struktury chemických látek a k objasnění zákonitostí chemických dějů v živé a neživé přírodě.

Během studia chemie se student naučí:

 • vymezovat základní chemické pojmy, tvořit vzorce a pojmenovávat anorganické sloučeniny, vymezit podmínky vzniku chemické vazby, orientovat se v periodické tabulce prvků a využít této znalosti pro stanovení vlastnosti prvků, základní chemické výpočty potřebné k přípravě a ředění roztoků, chemické výpočty z rovnic, úpravy redoxních rovnic, pojmy oxidační a redukční činidlo, orientovat se v chem. reakcích,
 • uvést základní způsoby přípravy, výroby a využití důležitých prvků PTP,
 • vysvětlit názvoslovné principy v organické chemii a způsob jejich využití, charakterizovat uhlovodíky alkany, alkeny, alkeny a areny, popsat jejich zdroje a zpracování,
 • charakterizovat halogenderiváty, kyslíkaté deriváty a jiné deriváty uhlovodíků, popsat jejich vlastnosti, výrobu a praktické využití,
 • orientovat se v biochemických procesech, které probíhají v živých organismech,
 • experimentální práci v laboratoři, dodržování bezpečnostních předpisů a zpracování výsledku pozorování do laboratorních protokolů.

Výuka je vedena v učebnách a v chemické laboratoři. V posluchárně máme novou interaktivní tabuli a pro výuku chemie na osmiletém gymnáziu využíváme interaktivní učebnice chemie Fraus.

Součástí výuky chemie jsou:

 • chemické exkurze např. do čističky odpadních vod, do pivovaru, do sléváren, do farmaceutických firem, atd.
 • zajímavé akce s chemickou tématikou např. Mikuláš pro chemiky, Zábavné odpoledne Harryho Pottera, kterých se mohou studenti aktivně zúčastnit,
 • kouzelnické pokusy na Dnech otevřených dveří, kde naši studenti prezentují efektní chemické pokusy
 • přednášky, které probíhají v rámci různých projektů – např. Hodiny moderní chemie – VŠCHT Praha – projekt Step – krok k popularizaci vědy a výzkumu, který jsme podpořili
 • možnosti zapojit se do různých chemických soutěží – chemická olympiády, ChemQuest, atd.
 • možnosti vybrat si tříletý, dvouletý nebo jednoletý chemický seminář, který připravuje studenty na přijímací zkoušky na vysokou školu a k maturitě z chemie
 • chemické pokusy v laboratořích (fotogalerie studentů)
Týdenní hodinová dotace – čtyřleté studium:
Typ studia 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Všeobecné 3/1 3/1 2 0
Přírodní vědy 3/1 3/1 2 2
Jazyky 2 2 2 0
Týdenní hodinová dotace – osmileté studium:
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník
0 2 2 3/1 3/1 3/1 2 0

Poznámka: 3/1 – tři hodiny týdně, z nichž jedna je cvičení, kdy se třída půlí
Nahoru

Biologie (vyšší gymnázium), přírodopis (nižší gymnázium)

Přírodopis dává žákům nižšího gymnázia informace o živé i neživé přírodě. Naučí se stavbu Země, její geologické složení, a pochopí její význam pro život. Žáci dovedou poznat a zařadit do systému rostliny, živočichy, houby i některé mikroorganismy, poznají i jejich vnitřní stavbu a stavbu a funkci buněk. Porozumí vztahům mezi organismy na Zemi.

Biologie zkoumá živou přírodu a studenti vyššího gymnázia dovedou:

 • Popsat organismy od stavby buněk, tkání, orgánů po celý organismus, až po úroveň populací, společenstev, ekosystémů a biomů. Vysvětlit jejich vlastnosti, vývoj, chování.
 • Dovedou zařadit organismy do systému rostlin, živočichů, hub či mikroorganismů.
 • Pochopit základy obecné biologie, genetiky a ekologie.
 • Seznámí se a praktikují zdravý životní styl.

V průběhu všech ročníků se mohou studenti zapojit do soutěží Biologická olympiáda, Přírodovědný klokan, SOČ, aj.

Týdenní hodinová dotace – čtyřleté studium:
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
2 2 2 2
Týdenní hodinová dotace – osmileté studium:
Přírodopis Biologie
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník
2 2 2 2 2 2 2 2

Poznámka: Od 2. ročníku si studenti vyššího gymnázia mohou zvolit Seminář a cvičení z biologie, který je dotován dvěma hodinami týdně. Vhodný např. pro budoucí mediky.
Nahoru

Informatika a výpočetní technika

Obsah

V dnešním světě bouřlivého rozmachu informačních a komunikačních technologií (ICT) je nutné se umět v džungli informací správně orientovat. Proto je žák veden k tomu, aby:

 • vyhledával, sbíral a třídil informace ze zdrojů dostupných prostřednictvím internetu, uměl je používat kritickým a systematickým způsobem, používat ICT k podpoře kritického myšlení, tvořivosti a inovacím,
 • získal znalosti a dovednosti nezbytných k využití digitálních technologií,
 • uměl pracovat v aplikacích kancelářských aplikací na uživatelské úrovni,
 • pochopil podstatu a průběh informačních procesů, naučit se algoritmického přístupu k řešení úloh a uměl propojit teoretické poznatky s praxí,
 • znal právní a etické zásady, jež je třeba dodržovat při interaktivním využívání ICT, dodržoval legislativní předpisy.

Při výuce klademe důraz na praktické dovednosti v uživatelských aplikacích a odpovídající teoretické znalosti.

Student se naučí:

 • Základním dovednostem v operačních systémech různých platforem (Windows, Linux, z mobilních pak Android, iOS)
 • Spravovat a synchronizovat dokumenty prostřednictvím cloudových aplikací (Dropbox, SkyDrive, Google Disk) s vazbou na mobilní technologie.
 • Využívat služeb internetu a ubránit se jeho negativním vlivům.
 • Upravit text v textovém procesoru dle typografických norem tak, aby úspěšně obstál při psaní např. diplomové práce.
 • Využívat tabulkového procesoru v různých oblastech – matematika, fyzika (laboratorní cvičení), ekonomie, statistika, apod. Snažíme se tak prohloubit mezipředmětové vazby a podpořit ICT technologie v jiných předmětech.
 • Vytvářet interaktivní prezentace s využitím digitálních technologií – zpracování rastrové a vektorové grafiky, střih a editace audia a videa, flashové animace apod.
 • Vytvářet webové prezentace pomocí nástrojů XHTML, CSS, PHP, JavaScript. Efektivně využívat i redakčních systémů.
 • Základům algoritmizace a programování.

Žáci osmiletého studia proniknou díky větší časové dotaci hlouběji do probírané problematiky.
Na předmět navazuje dvouletý (od 3. ročníku studia) a jednoletý (od 4. ročníku studia) volitelný seminář Informatika a výpočetní technika. Maturitní zkoušku lze skládat z informatiky v profilové části tehdy, když si žák zvolí některý z nabízených volitelných seminářů.

Výuka je realizována tak, že se třída dělí na dvě skupiny. Pro výuku jsou k dispozici tři moderní počítačové učebny propojené do internetu a do intranetové sítě školy. Pro výuku využíváme MS Windows, MS Office, Open Office, Corel Draw, Zoner Callisto, Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe InDesign, Flash, Dreamweaver, atd. Programujeme v jazycích Pascal, C#, Java.

Týdenní hodinová dotace – čtyřleté studium:
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
2 2 0 0
Týdenní hodinová dotace – osmileté studium:
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník
0 0 2 2 2 2 0 0

Nahoru

Zeměpis

Zeměpis vyučujeme převážně ve specializované učebně zeměpisu, která je vybavena veškerou audiovizuální technikou a zeměpisnými didaktickými pomůckami.

Obsahem výuky čtyřletého studia jsou tato základní témata:

 • Země jako vesmírné těleso
 • Kartografie
 • Obecná fyzická a socioekonomická geografie
 • Regionální geografie
 • Životní prostředí a světové problémy lidstva

Obsahem výuky osmiletého studia jsou tato základní témata:

 • Planeta Země a vesmír
 • Globus a mapa
 • Krajina a krajinná sféra
 • Zeměpis světadílů a oceánů
 • Česká republika
 • Životní prostředí a světové problémy lidstva

Školní atlasVe výuce zeměpisu využíváme různé druhy map a atlasů, především však

Týdenní hodinová dotace – čtyřleté studium:
Typ studia 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
Všeobecné 2 2 2 0
Přírodní vědy 2 2 1 1
Jazyky 2 2 2 0
Týdenní hodinová dotace – osmileté studium:
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník
2 2 2 2 2 2 2 0

Nahoru

Hudební výchova

Estetická výchova je nedílnou součástí vzdělávání, umožňuje studentům jiné než pouze racionální poznávání světa, odráží součást lidské existence – umění a kulturu.

 • V průběhu studia vedeme studenta prostřednictvím vokálních, instrumentálních, hudebně pohybových a poslechových činností k porozumění hudebnímu umění, k aktivnímu vnímání hudby a zpěvu a jejich využívání jako svébytného prostředku komunikace.
 • Hodiny hudební výchovy se vyučují ve specializované učebně HV disponující příslušnou audiovizuální technikou, klavírem.
 • Nedílnou součástí výuky jsou i mimoškolní akce: veřejná vystoupení, zkoušky, koncerty, exkurze. Jmenujme aspoň některé – Janáčkovy Hukvaldy, Vánoce na Valašsku, Hvězdy populární hudby a drogy – poslechová diskotéka J. Černého, DRUM-in Miloše Dvořáčka. Studenti baví své kamarády a rodiče – U nás v hudebce.
 • Studenti mohou zpívat v Opavském středoškolském sboru Luscinia – ten patří k špičkovým tělesům mezi mládežnickými sbory, reprezentuje školu v zahraničí.
 • Studenti pomáhají organizovat celorepublikovou přehlídku pěveckých sborů Opava cantat.

HV nabízí žákům prostor pro sebereflexi, vyjádření názorů, postojů a estetických soudů. Pěstuje zdravé sebevědomí a vede k zodpovědnosti.

Týdenní hodinová dotace – čtyřleté studium:
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
2 2 0 0
Týdenní hodinová dotace – osmileté studium:
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník
2 2 1 1 2 2 0 0

Nahoru

Výtvarná výchova

„Víte jistě, že podlaha nemůže být taky strop?“ M.C.Escher

Podle německého teoretika Richarda Millera – Freienfelse je v estetické výchově třeba „integrovat čtyři aspekty výchovy, a to výchovu k umělecké produkci, reprodukci, prožívání a posuzování.“

Během studia vedeme studenta pomocí různých výtvarných technik k uvědomění si různorodosti materiálu, k estetickému vnímání a seberealizaci. Návštěvami výstav tříbíme výtvarný vkus studentů a učíme je utvářet si vlastní názor na umění. Učíme je využívat a poznávat různé výtvarné techniky a poukazujeme na jejich návaznost v rámci dějin umění. Tyto vědomosti pak mohou studenti uplatnit u maturitní zkoušky z VV.

Hodiny výtvarné výchovy se vyučují ve specializované učebně VV disponující příslušnou audiovizuální technikou, grafickým lisem a jinými pomůckami.

Pro zájemce je každoročně otevřen keramický kroužek, který využívá keramickou dílnu v prostorách školy.

V rámci výuky se studenti pravidelně účastní animačních programů v Domě umění či Obecním domě, doprovodných programů k výstavám, vernisáží a exkurzí.

Týdenní hodinová dotace – čtyřleté studium:
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
2 2 0 0
Týdenní hodinová dotace – osmileté studium:
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník
2 2 1 1 2 2 0 0

Nahoru

Tělesná výchova

V rámci předmětu tělesná výchova jsou žáci seznamování se základy sportovních her, atletiky, gymnastiky, lyžování a dalších pohybových aktivit. Nedílnou součástí předmětu jsou kompenzační a posilovací cvičení. Cílem předmětu je prohloubení a upevnění získaných pohybových dovedností, vybudování a udržení fyzické zdatnosti a zvládnutí pravidel vyučovaných sportů.

Tento předmět je vyučován v oddělených skupinách děvčat a chlapců. Pro výuku jsou využívána sportovní zařízení školy (dvě tělocvičny, posilovna, venkovní školní hřiště a zrcadlový sál).

V sekundě je do výuky zařazen zimní sportovní kurz, zpravidla v délce sedmi dnů. Náplň kurzu je běžecké lyžování a sjezdové lyžování.

V prvním ročníku je do výuky zařazen zimní sportovní kurz, zpravidla v délce sedmi dnů. Náplň kurzu je běžecké lyžování, sjezdové lyžování a snowboarding. Ve druhém ročníku je do výuky zařazen pětidenní letní sportovní kurz, se zaměřením na turistiku, cykloturistiku a pobyt v přírodě.

Podle zájmu žáků navazují na předmět tělesná výchova zájmové kroužky sportovní hry.
Pokud se studenti stanou členy školního sportovního klubu při AŠSK, mohou ve svém volném čase navštěvovat školní posilovnu.

Studenti mají možnost realizovat se v soutěžích pořádaných AŠSK, kterých se naše škola úspěšně účastní. Největších úspěchů dosahujeme v atletice, přespolním běhu, plavání, volejbalu, stolním tenisu a v silovém čtyřboji.

Vrcholoví sportovci mohou využít studia podle individuálního studijního plánu.

Naše aktuální výsledky pravidelně zveřejňujeme na stránce Úspěchy.

Týdenní hodinová dotace – čtyřleté studium:
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník
2 2 2 2
Týdenní hodinová dotace – osmileté studium:
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník
2 2 2 2 2 2 2 2

Nahoru