Ornitologická exkurze byla inspirativní a krásná

 

Terénní exkurze bývají vítaným doplněním školní výuky. Tak tomu bylo i v případě našeho ornitologického pozorování v oblasti Kozmických ptačích luk. Akce proběhla v pátek 3. května 2019 a zúčastnilo se jí 21 žáků třetích ročníků MGO společně s pedagogem RNDr. Rostislavem Herrmannem. Lokalita, kterou jsme navštívili, byla původně znehodnocena melioracemi. Zdejší pozemky ale postupně vykoupila společnost Semix Pluso a vhodnými terénními úpravami území vrátila opět přírodě. Vznikl mokřad s tůněmi, ve kterém se znovu usidlují vzácné a mizející druhy ptactva, dalších živočichů i rostlin. Je zde vybudována pozorovatelna, ze které je možné ptáky sledovat a zároveň je nerušit a nedevastovat místní jedinečný ekosystém. Exkurze byla součástí projektu Ekologie a ochrana, který probíhá na MGO s podporou Moravskoslezského kraje.

Neobyčejně zajímavý je již samotný příběh krajiny Kozmických ptačích luk. Jde o rovinatou oblast, ve které původně meandrovala řeka Opava. Koryto přitom v čase krajinou putovalo, jednotlivé meandry se posouvaly a vznikla široká oblast, v jejímž podloží se nacházejí štěrkovité usazeniny, kterými z koryta řeky prosakuje voda. Také proto se melioracemi nikdy nepovedlo lokalitu odvodnit tak, aby dobře sloužila zemědělské produkci. Tedy nakonec nebyla příliš úspěšně využívána jako pole. Díky všem zmíněným okolnostem zde bylo možné vytvořit rozsáhlou oblast uměle vybudovaných tůní s cílem přiblížit se co nejvíce k původnímu rázu zdejší oblasti. Již dnes je jasné, že projekt byl úspěšný. Krajina zde získala neobyčejnou poezii a zároveň přispívá k zachování i záchraně biodiverzity. I my jsme zde pozorovali některé druhy ptáků, které dnes již není snadné v přírodě spatřit. K nim patří čejka chocholatá, vodouš rudonohý, rybák obecný, lžičák pestrý, husa velká a další. Viděli jsme také želvy bahenní a rosničku zelenou.

Neobyčejně zajímavý byl výklad odborníků, kteří nás exkurzí provázeli. Jmenovitě Bc. Jakub Kubačka, Petr Bláha, Lukáš Lokaj a ekoložka firmy Marie Slabejová. Navštívil nás i spolumajitel firmy Semix, ing. Kamil Lisal. Všichni jsou s historií vzniku mokřadu osobně spojeni. Jejich vyprávění bylo tedy nejen bohaté na informace, ale také autentické a emocionálně silné.