OFICIÁLNÍ UKONČENÍ PROJEKTU BADATELSKÝ DENÍK

S vánočními svátky přišlo i oficiální ukončení projektu Badatelský deník, který byl v minulém školním roce finančně podporován Moravskoslezským krajem a v kalendářním roce 2017 Statutárním městem Opavou. Prostřednictvím projektů EVVO se neustále snažíme technicky vybavit a zatraktivnit výuku biologie a EVVO na naší škole. Troufáme si říct, že se nám to daří. Věříme, že nám případné další projekty otevřou cestu k větším změnám.

Duchovním otcem EVVO projektů je RNDr. Rostislav Herrmann. S dokončením Badatelského deníku v době indispozice pana Herrmanna pomáhala Mgr. Barbora Bitomská, která dočasně převzala činnosti v oblasti EVVO.

Díky projektu Badatelský deník byla obohacena mikroskopická a laboratorní technika komise biologie. Nakoupili jsme odbornou literaturu. Finančně se podpořil nákup odměn pro děti ze ZŠ, které se účastní přírodovědných aktivit na našem gymnáziu. Mezi jednotlivé komise – biologie, chemie, zeměpis, ekologie a výtvarná výchova se rozdělila částka pro nákup spotřebního materiálu, který se využil a využívá pro aktivity, které souvisí s Badatelským deníkem.

Velkou zásluhu na zdárném dokončení projektů EVVO mělo vedení školy, které bez problémů reagovalo na změny v harmonogramu jednotlivých aktivit spojených s činností Badatelského deníku a vytvořilo nám zázemí pro splnění dílčích částí projektu.

Velký dík patří i jednotlivým vyučujícím MGO, kteří se více či méně zapojovali do aktivit EVVO. Nejvíce děkujeme Mgr. Zdeňce Hanzlíkové, Mgr. Haně Bartošíkové, Mgr. Aleně Pavelkové, Mgr. Blaženě Gebauerové a Mgr. Marii Koutné za největší angažovanost v jednotlivých aktivitách projektu. A Mgr. Patriku Kaveckému za „ICT zázemí“.

Nedílnou součástí celého projektu byli studenti MGO, kteří se v jednotlivých aktivitách angažovali a bez kterých by nebylo možné uskutečnit výstupy projektu – zejména studenti ekologického kroužku minulého školního roku a studenti ekologického semináře letošního školního roku.

V činnosti Badatelského deníku budeme i nadále pokračovat, i když je již oficiálně ukončen. Jeho aktivity jsou naplánovány i na druhou polovinu školního roku a prolínají se do činností, které se pravidelně uskutečňují každý školní rok.

Článek v Opavském přírodovědném zpravodaji