Light Art

Světelné umění, neboli Light Art, lze nejlépe zařadit do oblasti vizuálního výtvarného umění. Umělecká díla, která takto označujeme, vycházejí v podstatě ze sochařského, respektive prostorového vnímání umělecké tvorby, ale pro své vyjádření na místo jiných, řekněme tradičních materiálů, staví do popředí zájmu světlo. Světlo jako materiál, světlo jako živou energii, světlo samo o sobě.

Přestože bylo světlo v umění reflektováno vždy již od pravěku, jako samostatný obor se Light art začal formovat, nepočítaje starší náznaky, teprve před sto lety, ve 20. letech 20. století. Je zajímavé, že jedním ze světových průkopníků a dokonce prvním z umělců, kteří kdy vytvořili světelné dílo ve veřejném prostoru, byl český sochař a vizionář Zdeněk Pešánek. Tragické okolnosti dalšího vývoje však znamenaly pro český Light Art zásadní zbrzdění. Zatímco v okolním světě se tento proud výtvarného umění postupně rozvíjel a dnes je zastoupen rovnocennou měrou vedle jiných způsobů umělecké tvorby, zůstává v našich zeměpisných šířkách stále v podstatě neznámým jevem, kterému se věnuje jen několik málo autorů.

Realizace uměleckého díla na fasádě Mendelova gymnázia v Opavě, s názvem L. A. E. 8 – Opavský zámek, které vytvořil Tomáš Skalík v roce 2017, je první trvalou realizací světelného umění v rámci našeho kraje.
Interaktivní dílo představuje zpřítomnění historické situace architektury, která zde stála a zanikla.
Světelný kontakt, který si ne každý chodec míjející a protínající instalované umělecké dílo uvědomí, vyvolává v divákovi efemérní kontakt s fenoménem mizení a objevování se fyzické hmoty v čase a prostoru, zde na příkladu hradu, který zde staletí stával, zmizel, ale je zde stále přítomen v rovině idejí, jak to popisuje například Platónova filosofie bytí.

Opavský zámek byl zbořen na konci 19. století. Jeho hmota se nacházela v prostoru ulice Komenského v Opavě a částečně v místě dnes stojící budovy Mendelova gymnázia. Zviditelněním prolnutí obvodových stěn hmoty již neexistujícího zámku a fasády gymnázia je zmizelá stavba zpřítomněna. Toto zpřítomnění se realizuje pokaždé, když chodec procházející po chodníku podél budovy gymnázia „vstoupí“ do „hmoty“ zámku. Prakticky je dílo realizováno tak, že na fasádě gymnázia se promítá laserová červená linka (resp. dvě linky) v místě křížení hmot obou staveb. Linka se zviditelňuje vždy, když chodec procházející po chodníku protne prostor, ve kterém se nacházela zeď zámku.

Autor příspěvku: MgA. Tomáš Skalík